The Breath Co

Általános Szerződési Feltételek

(a továbbiakban: ÁSZF)

I. Bevezető rendelkezések

Kérjük, hogy amennyiben vásárlója kíván lenni a thebreathco.hu weboldalon a Pharmanext Kft. által üzemeltett webshopnak, abban az esetben figyelmesen olvassa el a jelen általános szerződési feltételeinket. Kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásunkat, azaz vásároljon terméket webshopunkban amennyiben Ön a jelen általános szerződési feltételekben foglaltakkal egyetért, és azokat magára kötelező érvényűnek tekinti.

I.1. Az Eladó

cégnév: Pharmanext Kft.

székhely: 1085 Budapest, Stahly utca 2/a.

levelezési cím: 1085 Budapest, Stahly utca 2/a.

cégjegyzékszám: 01 09 346351

képviseli: Szalai Mátyás, ügyvezető

adószám: 27042692-2-42

postai cím: 1024 Budapest, Buday László utca 12.

telefonszám: 06 1 275 4281

e-mail cím: info@pharmanext.hu

Az Eladó weboldalának címe: www.thebreathco.hu vagy https://pharmanext.hu/.

Eladó üzemelteti a www.thebreathco.hu domain név alatt elérhető webshopot (a továbbiakban: webshop). A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a webshopon keresztül végzett termékértékesítésre vonatkoznak, az Eladó és a webshopban vásárlók (a továbbiakban önállóan: „vásárló”, együttesen: „vásárlók„) közötti jogviszony feltételeit határozzák meg. A webshopból, illetve a webshopon keresztül a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek mellett lehet vásárolni. A vásárló a webshopot kizárólag a saját kockázatára használhatja. Az Eladó a jogszabályok adta legszélesebb körben kizár minden felelősséget a thebreathco.hu weboldal, illetve az itt elérhető webshop használói, illetve harmadik személyek által a webshopban való vásárlás során tanúsított magatartásért. A vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, így különösen a webshop használata során az Eladó termékéhez kapcsolódó, a weboldal által tárolt hozzászólásaiban kifejtett véleményéért is. A webshopból történő vásárlással a vásárló elfogadja az ÁSZF rendelkezéseit, az ÁSZF maradéktalanul a vásárló és az Eladó között létrejövő adásvételi szerződés részét képezi.

Az Eladó tevékenységi köre a webshop kapcsán: Csomagküldő, internetes kiskereskedelem (4791’08).

A webshop műszaki üzemeltetése – a tárhelyszolgáltató adatai:

Cégnév: Websupport Magyarország Kft.

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

Web: https://www.websupport.hu

E-mail: support@websupport.hu

Telefonszám: +36 22 78 76 74

A thebreathco.hu weboldalon üzemeltett webshop a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes feltételeiről szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet („Rendelet”) 4.§ 11. pontja szerinti „távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz”-nek illetve „távértékesítési rendszernek” minősül, amely weboldalra való belépésért, illetve a webshopnak vásárlás nélküli használatáért az Eladó díjat nem számol fel.

II, Az ÁSZF célja, tartalma, hatálya, módosítása

II.1. Fogalom meghatározások:

– Távollevők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék, vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

– Eladó: az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, a webshopban megvásárolható termékek értékesítője.

– Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy vásárló.

– Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés: az adásvételi szerződéstől eltérő bármely olyan szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás a Fogyasztó részére szolgáltatást nyújt vagy szolgáltatás nyújtását vállalja, a Fogyasztó pedig megfizeti, vagy vállalja, hogy megfizeti a szolgáltatás ellenértékét.

II.2. Az ÁSZF célja, a szerződés létrejötte

Jelen ÁSZF célja a www.thebreathco.hu webshopja használatának, a webshopon keresztül történő megrendelés, és vásárlás folyamatának szabályozása. Jelen ÁSZF minden olyan szolgáltatás igénybevételére kiterjed, melyet a vásárló a Eladótól történő megrendeléssel kezdeményez. A www.thebreathco.hu webshop bármely szolgáltatásának igénybevétele esetén a szerződés az Eladó, és a vásárló között távollevők között kötött fogyasztói szerződés jön létre a megrendelés és fizetés véglegesítésével, és annak érdemi visszaigazolásával. A szerződés létrejöttéhez a vásárló köteles elfogadni jelen ÁSZF rendelkezéseit, mely elfogadó nyilatkozatát az erre szolgáló jelölőnégyzet kiválasztásával kell megtennie. Az ÁSZF az Eladó és a vásárló között létrejött szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi, annak fizikai csatolása nélkül is. A webshopunkon keresztül terméket vásárló magánszemélyek a Rendeletben meghatározott, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:1.§ (1) bekezdés 3. pontja szerinti, Fogyasztónak minősülő természetes személyek.  A vásárló a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával kijelenti, hogy a webshop szolgáltatásainak igénybevétele tekintetében cselekvőképessége fennáll.

Amennyiben Ön viszonteladó vállalkozásként kíván vásárolni a webshopban, abban az esetben ezen értékesítés és a vállalkozása cégnevére történő számlakiállítás részletes feltételei tekintetében kérjük előzetesen szíveskedjen tájékozódni az ügyfél-kapcsolattartásért felelős ügyfélszolgálatunknál az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Postacím: 1024 Budapest, Buday László utca 12.

Telefonszám: 06 1 275 4281

E-mail cím: info@pharmanext.hu

II.3. Az ÁSZF tartalma

Jelen ÁSZF az Eladó által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő vásárló jogait és kötelezettségeit, a szerződő felek közötti megállapodás feltételeit tartalmazza. A szerződés nyelve a magyar. A szerződés papír alapon nem kerül rögzítésre és iktatásra, az papír alapon nem előhívható, nem hozzáférhető, a szerződés tartalma azonban a Vásárlónak küldött elektronikus visszaigazoló levelekből rekonstruálható.. Az Általános Szerződési Feltételek érvényesek az Eladótól történő megrendelés (vásárlás) esetén. Ezen feltételek az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. §. (1) bekezdése szerinti általános szerződési feltételeknek minősülnek, továbbá a Rendelet rendelkezéseinek megfelelő tájékoztatást, szabályozást tartalmaznak.

Fentieken túlmenően a webshopon keresztül megkötött elektronikus szerződésre, valamint a webshop működésére vonatkozóan az alábbi jogszabályok alkalmazandóak;

– 2013. évi v. törvény a polgári törvénykönyvről (Ptk.)

– 1997. évi CLV. törvény a Fogyasztóvédelemről

– 151/2003. (IX. 22.) Korm. Rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról

– 19/2014. (IV. 29.) NGM Rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

Az Eladó vonatkozásában nem áll rendelkezésre a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex, az Eladó semmilyen magatartási kódexnek nem veti alá magát.

II.4. Az ÁSZF hatálya és módosítása

Jelen ÁSZF 2024.03.25. napján lép hatályba. Az ÁSZF rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi vásárlóra, és megrendelésre hatályosak.

Az Eladó fenntartja a jogot jelen ÁSZF rendelkezéseinek módosítására. Jelen ÁSZF bármely módosítása a www.thebreathco.hu weboldalon való közzététel napján lép hatályba. Módosítás esetén a megrendelés elküldésének időpontjában érvényben és hatályban lévő ÁSZF kerül alkalmazásra, így az ÁSZF esetleges módosításai az addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

II.5. Tájékoztatás a www.thebreathco.hu webshopon keresztül rendelhető termékekről

A webshopban eladásra kínált termékek kozmetikumok.

Az Eladó a webshopban megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban ad tájékoztatást. A weboldalon eladásra kínált termékek bemutatására használt képek nem illusztrációk, azok a termékek valós képei, de eltérhetnek a valódi megjelenéstől, tekintettel arra, hogy ez – a fényképek, illetve színek tekintetében – függ a használt webböngésző és monitor beállításától.

A vásárló tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a termékek minőségükben és fő tulajdonságaikban megegyeznek a weboldalon az adott típusú termékhez kapcsolódó fényképen és részletes leírásban szereplő termékkel, azzal, hogy a termék a fenti okból színében, kisebb részleteiben a weboldalon szereplő fényképtől eltérhet.

III. A megrendelés és a vásárlás folyamata

III.1. A megrendelés folyamata

A webshopon keresztül megrendelhető termékeket a weboldal fejlécében található vásárlás menüpont alatt lehet megkeresni.

Valamennyi termék mellett rövid, a termék lényeges tulajdonságait (így különösen terméknév, típus, mennyiség) tartalmazó, tájékoztató jellegű leírás található, azonban a felelősségteljes alkalmazáshoz a címkeszöveg áttanulmányozása feltétlenül szükséges. Az egyes termékek mellett megtalálható a bruttó vételár, mely bruttó vételár a szállítás díján kívül minden költséget tartalmaz, így azokról a vásárló a szerződés megkötését megelőzően világos és közérthető tájékoztatást kap.  A szállítás díja a megrendelés véglegesítése előtt a „RENDELÉS ÁTTEKINTÉSE” oldalon kerül meghatározásra, illetve elérhető a Szállítási és fizetési információk menüpont alatt. A vásárló által fizetendő végösszeg a termékek fogyasztói árából, a fizetési mód költségéből és a házhozszállítási díjból tevődik össze. Az Eladó tájékoztatja Önt, mint vásárlót, hogy a fogyasztói szerződés teljesítésével összefüggésben az Eladónál felmerült és általa viselt költséget meghaladó díjat az Eladó nem számít fel.

Az Eladó minden gondossága ellenére, technikai hiba esetén előfordulhat, hogy hibás ár szerepel a weboldalon, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra. Hibás ár esetén a megrendelést (az Ön ajánlatát) a hibás áron az Eladónak nem áll módjában elfogadni, és nem köteles a terméket hibás áron értékesíteni. Hibás áron történő ajánlattétel esetén nem jön létre szerződés. Amennyiben Ön hibás áron tesz ajánlatot, és a rendszer azt automatikusan visszaigazolja, az nem minősül az ajánlat elfogadásának az Eladó részéről. Hibás áron történő ajánlattétel esetén az Eladó felhívhatja az Ön figyelmét a helyes árra, és felajánlhatja a helyes áron történő szerződéskötést. Ön a hibás ár helyett az Eladó által közölt helyes áron nem köteles ajánlatot tenni, és szerződést kötni. Ez esetben nem jön létre szerződés a felek között.

A rendelés folyamatát a kiválasztott termék mellet található „KOSÁRBA TESZEM” ikonra kattintva lehet elindítani, és itt lehet kiválasztani a rendelni kívánt mennyiséget is. Az oldal jobb felső sarkában található kosár ikonra kattintva megtekinthető a kosár tartalma, mely felületen a „VÁSÁRLÁS FOLYTATÁSA” lehetőséget választva további termékek helyezhetőek a kosárba, míg a „TOVÁBB A PÉNZTÁRHOZ” gomb választásával a fizetési folyamat indítható el. A fizetés teljesítésére szolgáló felületen a vásárlónak meg kell adnia néhány személyes adatát a megrendelés teljesítéséhez, és a számla kiállításához. Ezek a következőek;

– e-mail cím

– vezetéknév, keresztnév

– cégnév (nem kötelező) 

– pontos cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám, megye)

– telefonszám.

A megrendelt termékekre vonatkozóan az adásvételi szerződés az Eladó és a vásárló között a vásárló által a fentiek szerint kitöltött megrendelésben meghatározott adatokkal és az ÁSZF szerinti feltételekkel jön létre. Emiatt nagyon fontos, hogy a megrendelési folyamat során az adatok pontosan kerüljenek megadásra.

Amennyiben a számlázási címtől eltérő címre kéri a vásárló kiszállítani a megrendelt terméket, ebben az esetben az átvevő nevét, és pontos címét eszerint kell külön megadni a számlázási cím adatait követően.

Az adatok megadását követően a szállítási cím alatt lehet kiválasztani a kiszállítás módját (lásd: IV. fejezet) valamint a fizetés módját (lásd: V. fejezet). A megrendelés elküldése előtt jelen ÁSZF elfogadására vonatkozóan nyilatkozni kell az „Elolvastam, és elfogadom az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat” nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelölésével (lásd: II.2.  pont).

A „MEGRENDELÉS” gombra kattintva egy összesítő jelenik meg, amelyben a rendelés részletei, és a megadott számlázási cím található. Amennyiben a megrendelés elküldése előtt a vásárló nem választott fizetési módot a rendszer automatikusan az utánvét (átvételkor történő fizetés) lehetőségét állítja be.  A Rendelet 15. § (1) bekezdése alapján felhívjuk a vásárló figyelmét, hogy a „MEGRENDELÉS” gomb lenyomása a megrendelt termékek vételárára vonatkozó fizetési kötelezettséget vonja maga után.

Ezt követően bankkártyás fizetési mód választása esetén a vásárló átirányításra kerül a fizetési szolgáltató weboldalára. A bankkártyás fizetés folyamatát a jelen ÁSZF II.3.1. pontja tartalmazza.

A megrendelés beérkezését követően az Eladó munkanapokon késedelem nélkül megkezdi a rendelés feldolgozását. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, abban az esetben az a rákövetkező 2 (kettő) munkanapon belül kerül feldolgozásra. Az Eladó a megrendelés kézhezvételét annak megküldését követő 72 órán belül e-mailben a 41/2007 (IX.19.) EÜM Rendelet 19. § (1) bekezdése szerinti adattartalmú érdemi visszajelzést küld a vásárló részére, amely tartalmazza;

– a megrendelés sorszámát, időpontját,

– a megrendelt készítmény

– nevét,

– mennyiségét,

– a vételárat.

Amennyiben valamely megrendelt termékből készlethiány van, vagy átmenetileg nem áll a webshop rendelkezésére, ebben az esetben erről a tényről, és a termék érkezésének várható idejéről is tájékoztatást küld az Eladó. Szintén értesítést kap a vásárló a küldemény futárcégnek történő átadásának időpontjáról.

Amennyiben a vásárló helytelenül töltötte ki a megrendelésnél kért adatait, úgy az Eladó a megrendelést sem visszaigazolni, sem teljesíteni nem tudja. A megrendelés nem helyes kitöltéséből eredő kényelmetlenségekért, károkért felelősséget az Eladó nem vállal. Amennyiben a visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 72 órán belül nem érkezik meg a vásárlóhoz, a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő az Eladóhoz, illetve a vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

A visszaigazolás kizárólag a megrendelés megérkezését és nem annak elfogadását, vagyis nem a szerződés felek közötti létrejöttét bizonyítja. A megrendelt termékek értékesítésére vonatkozó szerződés a felek között akkor jön létre, amikor az Eladó e-mailben tájékoztatja a vásárlót a megrendelés elfogadásáról és a teljesítésről, azaz a termékek fuvarozónak való átadásáról. Amennyiben a megrendelést valamilyen okból kifolyólag az Eladó nem tudja az ÁSZF szerinti feltételekkel teljesíteni, úgy erről a megrendelés visszaigazolását követően a lehető leghamarabb e-mailben értesíti a vásárlót. Ezen utóbbi esetben külön eseti indoklással, de fenntartja az Eladó a jogot a már elfogadott megrendelések visszautasítására, részben vagy teljes egészben – így különösen, de nem kizárólag, ha a raktárban a termék nem áll rendelkezésre, vagy a termék gyártása átmenetileg szünetel, avagy az le lett állítva, vagy a raktáron található termék sérült, esetleg hibás. Részben történő teljesítésre kizárólag a vásárlóval, azaz Önnel történő írásbeli (email) egyeztetést követően kerülhet sor.

A megrendelt termékekről kiállított számla minden esetben a megrendelt csomagban található.

Eladó időszakos jelleggel egyes termékekre, vagy termékcsoportra vonatkozóan különböző akciókat, kedvezményeket hirdethet, melyek igénybevételének feltételeiről a www.thebreathco.hu oldalon tesz közzé tájékoztatót.

Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van a bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatóak a bevitt adatok, ha Ön már a következő oldalra lépett). Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani. Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti, és megakadályozhatja a szerződés létrejöttét, illetve teljesítését.

Amennyiben a megrendelés elküldését követően valamely személyes adatában változás következik be, ezt Ön telefonon a 06 1 275 4281 telefonszámon, vagy e-mailben a(z) info@pharmanext.hu e-mail címen jelezheti az Eladó felé, amelyek átvezetéséért, és a megrendelés új adatok szerinti teljesítésért az Eladó felelősséget nem vállal.

A webshopban eladásra kínált termékek kizárólag online vásárlással, és a készlet erejéig vásárolhatók meg. A webshop termékeire e-mailben, telefonon leadott megrendeléseket nem áll módunkban elfogadni. A weboldalon található információkat rendszeresen ellenőrizzük és frissítjük, de pontatlanságok, véletlen hibák, elírások előfordulhatnak, melyekért nem tudunk felelősséget vállalni.

III.2. Fizetési módok

A webshopban az alábbi fizetési módozatok közül lehet választani.

– bankkártyás fizetés

– utánvét (készpénzzel, vagy bankkártyával)

III.2.1. Bankkártyás fizetés

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. A Barion Payment Zrt. szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben magára nézve kötelezőnek ismeri el a Barion Payment Zrt. Barion rendszerén keresztül történő fizetési szolgáltatás igénybevételére vonatkozó általános felhasználási feltételekben foglaltakat, és a tranzakció teljesítéséhez szükséges adatokat megadja. A fizetési rendszer használata során elfogadott kártyatípusok: Visa, MasterCard, American Express, Visa Electron, Maestro (a Visa Electron és a Maestro kártyák esetében a kibocsátó bank határozza meg a kártya internetes használatát, így amennyiben a kibocsátó bank ezt engedélyezte, abban az esetben a rendszer képes elfogadni). A Barion fizetési szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban a Barion Payment Zrt-vel szemben a vásárlót külön díj vagy más költség nem terheli.

ÁSZF: https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/

A Barion rendszer online felülete a Barion Payment Zrt. által üzemeltetett biztonságos online fizetési felület, ahol bankkártyás fizetés esetén a fizetési szolgáltató részére meg kell adni a bankkártyán szereplő adatokat (bankkártya száma, bankkártyán szereplő név, lejárati idő, érvényesítő kód). A bankkártyán szereplő adatok védelméről, és egyéb bankkártyás fizetéssel kapcsolatos feltételekről a fizetési szolgáltató Adatkezelési tájékoztatójában, és Általános Szerződési Feltételeiben tájékozódhat a vásárló a fenti elérhetőségeken. A Barion rendszer a kártya adatait nem tárolja, és azokhoz a Barion Payment Zrt. később sem fér hozzá. A Barion Payment Zrt. a megadott bankkártya adatokat banki engedélyeztetésre (ún. authorizációra) továbbítja. Amennyiben az engedélyezés sikeres, úgy a bank a bankkártyát megterheli a megrendelt termék(ek) ellenértékének összegével. A tranzakció megtörténtéről a Barion Payment Zrt. értesíti az Eladót is, amely ez alapján teljesíti a megrendelést.

A vásárló tudomásul veszi, hogy az Eladó, mint adatkezelő által a www.thebreathco.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az Barion Payment Zrt., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail, telefonszám, számlázási cím, szállítási név, szállítási cím, szállítási telefon. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a Barion Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/

III.2.2. Utánvét

Utánvét esetében személyes átvétel választásánál készpénzben, vagy bankkártyával kell megrendelés ellenértékét Eladónak megfizetni a jelen ÁSZF-ben megjelölt székhelyén (1085 Budapest, Stahly u. 2/a. alatt).

Kiszállítás esetén a futárnál készpénzben, vagy bankkártyával történhet a fizetés, csomagautomatában történő átvétel esetén kizárólag bankkártyás fizetés lehetséges.

Az utánvét díja: 490 Ft.

IV. Tájékoztatás a rendelhető termékek kiszállításáról

IV.1. A szállítást végző társaságok

A megrendelt Terméket az Eladó szerződött partnerei, a GLS futárszolgálat, a FoxPost Zrt., vagy a Magyar Posta Zrt. szállítja a Vásárló által megadott szállítási címre. Más szállítási módra jelenleg nincs lehetőség.

Név: GLS General Logistics Systems Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.

Cégjegyzékszám: 13-09-111755

Adószám: 12369410-2-44

E-mail: info@gls-hungary-.com

Név: FoxPost Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 3300 Eger, Pacsirta utca 35/A.

Cégjegyzékszám: 10-10-020309

Adószám: 25034644-2-10

E-mail: info@foxpost.hu

Név: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Cégjegyzékszám: 01-10-042463

Adószám: 10901232-2-44

E-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu

10.000 ft feletti rendelés esetén ingyenes a kiszállítás, minden esetben, kivéve MPL házhozszállítás esetén.

A FoxPost Zrt. általi csomagautomatába történő kiszállítás, és átvétel esetén a díj 990, – Ft (csomagautomatában történő utánvétes átvétel esetén a fizetés csak bankkártyával lehetséges).  A 10kg összsúly feletti rendeléseknél minden megkezdett extra 5kg plusz 250Ft költséggel jár.

A GLS Kft. általi csomagküldés esetén a szállítást végző cég e-mailben, vagy sms üzenetben értesítést küld a vásárlónak a szállítás várható idejéről. A csomagok kiszállítása általában a megrendeléstől számított 3-5 napon belül megtörténik. Amennyiben a vásárló a csomagot nem veszi át, és az ismételt kézbesítés is sikertelen, a csomag visszakerül a céghez. Ebben az esetben a szállítási díjat – amely megegyezik a kiszállítás díjával – a vásárlónak kell megfizetni. Az átvétel elmaradása esetén a szállítást végző társaság akkor is díjat számíthat fel, ha a szállítás ingyenes volt. A FoxPost Zrt.  csomagautomatáiban történő átvétel esetén a vásárló e-mailben és/vagy sms üzenetben értesítést kap amikor a csomag megérkezik a csomagautomatába, amely azt 3 napig őrzi.

Lehetőség van a megrendelt termékek személyes átvételére is 990 Ft-os díj ellenében a következő címen: 1095 Budapest, Boráros tér 7., Dunaház Üzletközpont, a következő nyitvatartási időben: H-P: 12:00-19:00 SZ: 10:00-15:00 (A 14:30 óráig leadott rendelést már át lehet venni 16:00 órától. A 14:30 óra után leadott rendeléseket a következő napon 16:00 órától lehet átvenni.)

A termékek kiszállításának díjairól, azok változásairól és egyéb feltételeiről a GLS Kft. esetében a  https://gls-group.eu/HU/hu/altalanos-uzleti-feltetelek  weboldalon, a Foxpost Zrt. esetében pedig a  https://foxpost.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek  weboldalon tájékozódhat.

A Magyar Posta Zrt. általi csomagküldés esetén a Csomagautomatába, Posta Pontra vagy postára kézbesítve: bruttó 990 Ft/db.

Háznál történő kézbesítés esetén: bruttó 1990 Ft/db.

Az Eladó, a Magyar Posta Zrt. általi csomagküldés esetén nem vállal felelősséget a csomag időben megérkezésére és az esetleges problémáknál felmerülésénél sem.

Magyarországon kívüli címre az Eladó a termékek szállítását nem vállalja. A becsült szállítási határidők csak tájékoztatásul szolgálnak, és a feladás időpontjától számolandók. A szállítási időtől való eltérés nem minősül az Eladó szerződésszegésének, és az ebből eredő károkért az Eladó nem tartozik felelősséggel.

V, Felelősség

A vásárló a megrendelt termék átvételekor köteles megvizsgálni, hogy a termék sérülésmentes-e. Amennyiben sérülést tapasztal a csomagoláson vagy a terméken, jegyzőkönyv felvételét kérheti a futártól, ugyanis a termék futártól való átvételével, illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, amely azt jelenti, hogy az átvételt követően a vásárló kizárólag elállási jogával élhet, ezért a kiszállítást végző személy távozása után az Eladónak nem áll módjában utólagos mennyiségi és minőségi reklamációt elfogadni. Amennyiben a megrendelt és kiszállított terméket nem a vásárló veszi át személyesen, abban az esetben a terméket átvevő személy a termék átvételére való jogosultságát legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással szükséges igazolnia, amelynek egy példányát a terméket kiszállító futárszolgálat munkatársának a termék átvételével egyidejűleg átadja.

Az Eladónak a megrendelt termékeknek a futártól történő átvételét követően nem áll módjában a vásárló olyan hibás teljesítésre vonatkozó kellékszavatossági igényét elfogadni, amelyet a vásárló a megrendelt termékeknek az átvételkor történő megtekintésével észrevett, vagy kellő gondossággal eljárva észre kellett volna vennie.

Amennyiben a megrendelt termékek átvétele a vásárlónak felróható okból hiúsul meg, a vásárló köteles az Eladónál az ezzel kapcsolatban felmerülő többletköltségeket megtéríteni. A megrendelt termékek átvétele a terméknek a futár részére történt átadásától számítottan 14 napig lehetséges. Amennyiben erre a vásárlónak felróható okból nem kerül sor, az Eladó jogosult a szerződéstől elállni, és a vásárló köteles az Eladónak a meghiúsult kézbesítéssel kapcsolatos minden költségét és kárát megtéríteni.

Amennyiben a vásárló téves vagy hibás szállítási címet ad meg a megrendelésben, és így a kézbesítés lehetetlen, úgy a teljesítés elmaradásáért az Eladó nem tartozik felelősséggel. Ebben az esetben az Eladó a szállítás meghiúsulásáról való értesülést követő 5 munkanapon belül e-mailben értesíti az érintett vásárlót erről a tényről, és felhívja arra, hogy adja meg a helyes szállítási címet. Amennyiben a vásárló kéri a termék ismételt szállítását a megadott helyes címre, úgy a szállítási költség a vásárlót terheli. Amennyiben a vásárló a helyes szállítási címet nem adja meg, a szerződés megszűnik, és a téves szállítási cím megadásából eredő szállítási költség a vásárlót terheli.

A termékekhez tartozó termékleírások, képek nagyobb része a gyártók kifejezett hozzájárulásával került felhasználásra, illetve kisebb részben a csomagolásról és egyéb, mások által is elérhető, nyilvános forrásokból származnak. Ezek pontatlanságáért, téves információért vagy elírásért a webshop felelősséget nem vállal.

A megrendelés során a vásárlónak lehetősége van adatai javítására, módosítására. Ha a megrendelés elküldését követően szeretné a vásárló módosítani a megadott adatokat, ezt az Eladó jelen Általános Szerződési Feltételekben megadott elérhetőségein tudja jelezni az Eladó irányába.

A vásárló a megrendelés véglegesítésével tudomásul veszi, hogy az Eladó a vásárló hibás adatbeviteléből, illetve a pontatlanul közölt adatokból keletkező károkért nem vonható felelősségre.

A megrendelés során pontatlanul megadott elektronikus levelezési cím, vagy a postafiók tárhelyének telítettsége a visszaigazolás hiányát okozhatja, ami megakadályozhatja a szerződés létrejöttét. Ilyen esetekben az Eladó megpróbál egyéb módon kapcsolatba lépni a vásárlóval.

Az Eladó fenntartja magának azt a jogot, hogy ne szolgálja ki azokat a vásárlókat, akik nem tartják be jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt szabályokat, vagy más módon kárt okoznak az Eladónak.

Az Eladó nem felel az internetes hálózat esetleges műszaki hibáiból, a kommunikációs eszközök esetleges meghibásodásából, bármely szoftver vagy program meghibásodásából, esetleges technikai meghibásodásokból eredő károkért.

A webshop szolgáltatásainak igénybevétele feltételezi a vásárlók részéről az Internet lehetőségeinek és korlátjainak ismeretét és elfogadását. A vásárló tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről.

VI. Személyes adatok

Az Eladó kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, az adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések előírásait szigorúan betartva végzi a személyes adatok kezelését, figyelembe véve a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság alapelveit.

Az Eladó megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, hogy vásárlói személyes adatait biztonságos, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete által előírt módon kezelje.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos Adatkezelési Tájékoztató itt érhető el.

VII. Elállási jog

VII.1. Az elállási jog gyakorlása általában

A 45/2014 (II.26.) Kormányrendelet alapján a Fogyasztóként eljáró vásárló (lásd: II.1. pont) az üzlethelyiségen kívül kötött, és távollévők között létrejött szerződéstől a terméknek Fogyasztó, vagy a Fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 napon belül hátrányos jogkövetkezmények és indokolás nélkül elállhat. Ez nem érinti a vásárló azon jogát, hogy elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja. A vásárló, mint Fogyasztó (Jelen fejezet alkalmazásában a továbbiakban: Fogyasztó) ezt a jogát a 45/2014 (II.26.) Kormányrendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat-minta használatával, vagy egyéb erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. A Fogyasztó nyilatkozatát postai úton a 1085 Budapest, Stahly utca 2/a. címre, vagy elektronikus úton az info@pharmanext.hu címre küldheti el, hivatkozva a termékre és a megrendelés azonosítójára. Postai levél útján történő elállásnál az Eladó a levél postára adásának dátumát veszi figyelme a 14 nap számításakor. Kérjük, hogy a levelet ajánlott levélként adja fel, hogy egyértelműen bizonyítható legyen a feladás dátuma.

VII.2. A www.thebreathco.hu webshopon keresztül forgalmazott termékekre vonatkozó elállási jog

A www.thebreathco.hu webshopban forgalmazott termékek olyan zárt csomagolású termékeknek minősülnek, amely tekintetében 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) e) pontja alapján – egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontást követően – a vásárló nem gyakorolhatja elállási jogát, az nem küldhető vissza. Fentieknek megfelelően kozmetikumot csak bontatlan csomagolásban van lehetőség visszavenni. A csomag esetleges visszaküldése esetén a csomag kizárólag sértetlen, bontatlan állapotban, külső szállításra alkalmas csomagolásban (pl. doboz) vehető vissza.

VII.3. A Fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A határidő 14 nap.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.  A Eladó a Fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón visszaigazolni.

VII.4. Az Eladó kötelezettségei a Fogyasztó elállása esetén, az  Eladó visszatérítési kötelezettsége

Ha a Fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, a Eladó legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre.

VII.5. Az Eladó visszatérítési kötelezettségének módja

A45/2014.(II.26.) Korm.rendelet 22.§-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén az Eladó a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám, vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Eladót felelősség nem terheli.

VII.6. Többletköltségek

Ha a Fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn visszatérítési kötelezettségünk.

VII.7. Visszatartási jog

Az Eladó mindaddig visszatarthatja a Fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a Fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel feladott küldeményeket nem áll módunkban elfogadni.

VII.8. A Fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén, a termék visszaszolgáltatása

Ha a Fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A Fogyasztó viseli a termék visszaküldésének költségét. A terméket az Eladó 1085 Budapest, Stahly utca 2/a. címére kell visszaküldeni. Kérjük, vegye figyelembe, hogy utánvéttel visszaküldött terméket nem áll módunkban átvenni, mivel a termékek visszaküldésének valamennyi költségét a vásárló maga köteles viselni, azt az Eladó nem vállalja át.

VII.9. Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért

A Fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

VIII. Szavatosság és jótállás

VIII.1. Szavatosság és jótállás általában

A webshopot üzemeltető Pharmanext Kft. szavatossági és jótállási felelősségére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben foglaltak az irányadók.

VIII.2. Kellékszavatosság

Vásárló a webshopot üzemeltető Eladó hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. 6:159 §-ban foglalt szabályai szerint. Nem teljesít hibásan az Eladó, ha a vásárló a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének feltétele a hiba közlésén túl, hogy a Vásárló igazolja, hogy a terméket a jelen ÁSZF szerinti webshopon keresztül vásárolta. Az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. A teljesítéstől számított 6 hónapon túl azonban már vásárló köteles bizonyítani, hogy az Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Kellékszavatossági igénye alapján a Vásárló választása szerint a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet,  kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek – másik  kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne,  figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a  kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy b) az ellenszolgáltatás  arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással  kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta,  e kötelezettségének a jogszabály szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a  kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. A vásárló a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

A vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát az info@pharmanext.hu elérhetőségen közölni az Eladóval. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni; a közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős. A jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított kettő év alatt évül el, ezen elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a vásárló már nem érvényesítheti.

VIII.3. Jótállás

Jótállás a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet Mellékletében felsorolt 10 000 Ft-nál drágább tartós fogyasztási cikkre vonatkozik, hibás teljesítés esetén.

A jótállás időtartama: a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év, b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év, c) 250 000 forint eladási ár felett három év.

E határidők elmulasztása – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – jogvesztéssel jár.  (2) A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.  (3) Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

(4) A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

Jótállás alapján a vásárló kijavítást, vagy kicserélést igényelhet a kellékszavatosságra vonatkozó szabályok szerint (lásd: VIII.2. pont).

Amennyiben a hiba oka a teljesítés után keletkezett, úgy jótállási kötelezettség nem áll fenn.  Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági, és jótállási igény, és/vagy termékszavatossági és jótállási igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

VIII.4. Termékszavatosság

A Vásárló által megrendelt termék hibája esetén Vásárló – választása szerint – vagy a fent részletezett kellékszavatossági jogait vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.  A Vásárló az általa választott termékszavatosság alapján követelheti a termék hibájának kijavítását, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a Vásárló érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a termék kicserlését is kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

A kötelezett mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.  A gyártónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát az info@pharmanext.hu elérhetőségen közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vásárló felelős. A termékszavatosság az adott termék forgalomba hozatalától számított két évig terheli a gyártót. E határidő elteltével a vásárló ezen jogosultságát elveszíti.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a gyártóval szemben.

Amennyiben a visszaküldött termékre vonatkozóan az Eladó nem tartozik semmilyen jótállási, vagy szavatossági kötelezettséggel a fent leírtak alapján, úgy erről a vásárlót tájékoztatja, és a terméket a vásárló költségére utánvétellel postázza vissza a vásárlónak. Egyebekben a megalapozott szavatossági igény teljesítésének költségei (ideértve a javítás/csere és a postázás költségeit is) az Eladót terhelik.

IX. Szellemi tulajdon védelme

A www.thebreathco.hu mint weboldal, és az e weboldalon található tartalmak szerzői jogi műnek minősülnek, és a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény hatálya alá tartoznak. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése az Eladó írásos hozzájárulása nélkül. A weboldalról és azok adatbázisaiból bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

Az Eladó fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a Domain-neveire.  Tilos a weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal vagy annak bármely része módosítható, vagy indexelhető.

X. Panaszkezelés

Amennyiben a vásárló az Eladó által nyújtott szolgáltatással kapcsolatban nem elégedett, és panasszal szeretne élni az Eladó felé, azt személyesen szóban, vagy írásban, postai úton (Pharmanext Kft., 1085 Budapest, Stahly u. 2/a.) vagy elektronikus levélben (info@pharmanext.hu) teheti meg. A panaszok ügyfélszám alapján azonosíthatók és visszakereshetők, amennyiben az érintett panaszos ilyen azonosító számokkal nem rendelkezik, az előterjesztett panaszt az Eladó egyedi azonosítószámmal látja el.

Az Eladó minden panaszt kivizsgál. A szóbeli panaszt az Eladó köteles lehetőség szerint azonnal, de legkésőbb a beérkezést követő 30 napon belül megvizsgálni, azt érdemben megválaszolni, és intézkedni arról, hogy a válasz az érintetthez eljusson. Ha a panaszt az Eladó elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vásárlónak átadni.

Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a jegyzőkönyvet a vásárlónak legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg kell megküldeni.

Az írásbeli panaszt az Eladó – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban, érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját az Eladó indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt az Eladó köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • a Vásárló neve, lakcíme,
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, a vásárló panaszának részletes leírása, az Vásárló által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 • az Eladó nyilatkozata a vásárló panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a vásárló aláírása,
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

Az Eladó a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

Amennyiben az Eladó és a vásárló közötti fogyasztói jogvita tárgyalásos úton nem rendeződik, a vásárló számára az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak rendelkezésre.

X.1. Békéltető Testületek

Az Eladó ezúton tájékoztatja a vásárlókat, hogy amennyiben a vásárló nem ért egyet az Eladó válaszával, melyet panaszára adott, jogában áll Békéltető Testületi eljárás kezdeményezéséhez a lakóhelye, vagy a tartózkodási helye szerinti területileg illetékes Békéltető Testülethez vagy az Eladó székhelye szerinti Békéltető Testülethez fordulni. A békéltető testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

Kielégítetlen fogyasztói igényével kapcsolatosan az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Békéltető Testületeihez is fordulhat, amelyek elérhetőségeit az alábbi linken találja: http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html

A Békéltető Testület olyan független testület, mely a megyei kereskedelmi és iparkamarák, illetve a Fővárosi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működik. Létrehozásuk célja az volt, hogy megkíséreljék a Vásárló és a Eladó között fennálló vitás kérdéseket bíróságon kívül megoldani, elsősorban egyezséget létrehozni a két fél között és ezzel egyszerűen, gyorsan és hatékonyan segíteni a fogyasztói jogok érvényesülését.

A Békéltető Testülethez fordulás feltétele, hogy a vásárló megkísérelje a vitát közvetlenül az Eladóval rendezni. A Békéltető Testület eljárása ingyenes, a Vásárlónak csak akkor merülhet fel fizetési kötelezettsége, amennyiben a Testület a vásárló hátrányára dönt.

A Békéltető Testület eljárása a vásárló kérelmére indul. A kérelmet a Békéltető Testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

– a vásárló nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,

– az Eladó nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,

– az illetékes Békéltető Testület helyett kérelmezett Testület megjelölését,

– a vásárló álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,

– a vásárló nyilatkozatát arról, hogy az Vásárló a Eladóval közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését,

– a vásárló nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más Békéltető Testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,

– a Testület döntésére irányuló indítványt,

– a vásárló aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára az vásárló bizonyítékként hivatkozik, így különösen a Eladó írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában az Vásárló rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a vásárló meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

Az Eladó székhelye szerinti területileg illetékes békéltető testületek elérhetőségei:

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Postacím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

Telefonszám: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Az Eladót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Amennyiben az Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a Hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelemről szóló törvény 45/A. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján általános fogyasztóvédelmi hatóságként az illetékes kormányhivatal jár el.

A vásárló jogosult vitarendezési eljárást kezdeményezni az Európai Unió online vitarendezési platformján, amely a következő elektronikus linkre kattintva érhető el:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Az online vitarendezési felület használata: a fenti elektronikus linkre kattintva megnyílik az online vitarendezési platform, ahol a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet, majd elektronikusan beküldi a békéltető testület részére az online felületen keresztül.

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek

A vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

XI. A weboldalra vonatkozó felhasználási feltételek

A vásárló az ÁSZF-ben – így különösen a jelen pont szerinti felhasználási feltételekben – foglaltaknak megfelelően jogosult igénybe venni a webshop által biztosított tartalmakat és szolgáltatásokat. Amennyiben a vásárló az ÁSZF rendelkezéseibe ütközően, vagy visszaélésszerűen használja a weboldal által biztosított tartalmakat és szolgáltatásokat, úgy Eladó jogosult a vásárló hozzáférését megszüntetni, és megtenni a további szükséges jogi lépéseket a vásárló által az Eladónak vagy az Eladóval kapcsolatban álló harmadik feleknek okozott kár megtérítéséért.

Az Eladó megfelelő műszaki-biztonsági intézkedéseket tesz a vásárló személyes adatainak védelme és biztonságos tárolása, valamint azért, hogy azokat jogosulatlan hozzáféréstől, felhasználástól, megváltoztatástól vagy a jogosulatlan törléstől megóvja. Az Eladó felhívja azonban a vásárlók figyelmét arra, hogy az Internet nyílt, nem biztonságos hálózat, amely elsődlegesen az információcsere célját szolgálja, annak felhasználói a hálózat biztonságát rajtuk kívül álló okokból teljes mértékben biztosítani nem tudják.

A weboldal megjelenítése és tartalma az Eladó kizárólagos szellemi alkotása, amely szerzői jogi védelem alatt áll. Minden, a megjelenítést, tartalmat, szolgáltatásokat érintő, vagy egyéb más felhasználás az Eladó írásbeli engedélye nélkül tilos, különös tekintettel az adatbázisokba történő rögzítésre, sokszorosításra, a reklámcélú felhasználás bármely formájára, valamint harmadik félnek történő továbbításra, valamennyi esetben, akár egészben, részben vagy átdolgozott formában. A weboldalon megjelenő tartalmakat és megjelenítést, vagy annak bármely részletét kizárólag a szellemi alkotásokhoz fűződő jogok jogosultjának az előzetes, kifejezett és írásbeli hozzájárulása esetén lehet felhasználni.

Az Eladó nem vállal felelősséget a weboldal ideiglenes letölthetetlenségéből, egyéb hibáiból, az azon szereplő elírásokból, elütésekből, vagy a weboldal ideiglenes elérhetetlenségéből eredő károkért, valamint a weboldalon található információik felhasználásával, továbbadásával okozott károkért, és nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalhoz való csatlakozás, illetve regisztráció miatt következett be. Továbbá, az Eladó nem vállal felelősséget a vásárlói adatoknak a vásárló szándékos vagy gondatlan magatartásából bekövetkező, a vásárló tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredő károkért.

A weboldal harmadik személyek weboldalaira mutató hivatkozásokat tartalmazhat. Az Eladónak nincs ellenőrzése a harmadik felek weboldalai felett, és nem feltétlenül támogatja azokat, illetve nem vállal felelősséget azokért, így azok tartalmáért, pontosságáért és működéséért. A vásárló felelőssége és kötelessége, hogy megismerje a meglátogatott más weboldalakon elhelyezett jogi és adatvédelmi nyilatkozatokat, illetve ismerje azok esetleges módosításait.

Az Eladó nem vállal felelősséget azokért a következményekért, amelyek a vásárlónak az ÁSZF-ből eredő kötelezettségei megszegéséből adódik, vagy abból, hogy a vásárló a termékekkel kapcsolatos utasításokat nem tartja be, illetőleg az Eladó által meghatározott intézkedéseket és teendőket nem megfelelően alkalmazza vagy értelmezi.

Amennyiben a vásárló magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság az Eladóval szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a vásárló köteles minden, az Eladó által megkövetelt intézkedést megtenni, és köteles az Eladónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, amely az Eladót a vásárló bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

XII. Vegyes rendelkezések

A vásárló a megrendelés feladásával elismeri, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezéseit ismeri, és az ÁSZF-et elolvasta, továbbá az ÁSZF rendelkezéseit megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadta.

Az Eladó fenntartja magának a jogot arra, hogy az ÁSZF-et időről időre megváltoztassa. Kérjük, minden vásárlás előtt olvassa el és ellenőrizze az ÁSZF-et. Kérjük, hogy alaposan olvassa át az ÁSZF-et, tekintettel arra, hogy az ÁSZF tartalmazza a Rendelet 11. § (1) bekezdése szerinti, az Üzlethelyiségen kívül kötött szerződés és távollévők között kötött szerződés megkötését megelőzően a vállalkozást terhelő kötelező tájékoztatást a fogyasztók részére, amely a Rendelet 11.§ (6) bekezdése értelmében a megkötött szerződés részét is képezi.

15.3. A weboldalon történő vásárlás feltételezi a vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. Az Eladót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, amely megakadályozza a Weboldal működését és a vásárlást.

15.4. Az Eladó adatkezelési tájékoztatója a következő címen érhető el: https://www.pharmanext.hu/adatvédelmi-szabalyzat.

15.5. A jelen ÁSZF szerint létrejött szerződéssel kapcsolatos bármely kérés, információ, jognyilatkozat a felek között kizárólag abban az esetben érvényes, ha azt

(i) a vásárló a Eladónak az ÁSZF-ben megjelölt címére e-mailben elküldi, székhelyére személyesen kézbesíti, avagy ajánlott, tértivevényes küldeményként postára adja,

(ii) az Eladó a vásárlónak a regisztráció során megadott címére e-mailben elküldi, címére személyesen kézbesíti, avagy ajánlott, tértivevényes küldeményként postára adja.

15.6. Jelen ÁSZF minden pontja önmagában érvényes. Amennyiben bármely bíróság vagy hatóság úgy dönt, hogy valamelyik pontja jogellenes vagy nem végrehajtható, akkor a többi pontja továbbra is hatályban marad és érvényes. Amennyiben jelen ÁSZF szerint létrejött szerződés bármely része nem végrehajtható, ezen rész végrehajthatatlansága nem érinti a többi részt, amelyek továbbra is hatályosak és érvényesek.

15.7. A jelen ÁSZF-et és az ÁSZF szerint létrejött szerződést a magyar jogszabályok szerint értelmezendő, tekintet nélkül a kollíziós magánjog alapelveire. A magyar bíróságok kizárólagos joghatósággal bírnak a szerződésből eredő minden vitát illetően. A felek vállalják, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy a vitájukat békés úton próbálják rendezni. Békés megegyezés hiánya esetére a felek megállapodnak, hogy az ÁSZF és az ÁSZF szerint létrejött szerződés rendelkezéseivel kapcsolatban felmerülő jogvita esetén a Budai Központ Kerületi Bíróság rendelkezik kizárólagos illetékességgel.

XIII. Irányadó jogszabályok

– 2013. évi v. törvény a polgári törvénykönyvről (Ptk.)

– 1997. évi CLV. törvény a Fogyasztóvédelemről

– 151/2003. (IX. 22.) Korm. Rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról

– 19/2014. (IV. 29.) NGM Rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól – 2006. évi XCVIII. törvény a biztonságos és gazdaságos gyógyszer-és gyógyászati segédeszköz ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól (Gyftv.)

– 2005. évi XCV. törvény az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról

– 2/2008 (I.8.) EÜM rendelet a gyógyszertárban forgalmazható, valamint készleten tartandó termékekről

– 7/2004 (XI.23.) EÜM rendelet a gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának, kölcsönzésének szakmai követelményeiről

– 41/2007 (IX.19.) EÜM rendelet a közforgalmú fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati, és nyilvántartási rendjéről

– 44/2004 (IV.28.) ESzCsM Rendelet az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról

– az Európai Bizottság 699/2014/EU végrehajtási rendelete a gyógyszereket lakossági távértékesítésre kínáló személyek azonosítására szolgáló közös logó mintájáról, valamint a közös logó hitelességének értékelését lehetővé tevő műszaki, elektronikai és kriptográfiai követelményekről.

0
  A kosarad
  A kosarad üresVissza a boltba
  Scroll to Top